Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.ops.goscieradow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-03-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-31

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. niektóre skany zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (powód: niektóre skany zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (powód: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Łukasz Wołoszyn , adres e-mail: ops.goscieradow@pro.onet.pl .

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie korytarzy

Korytarze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie schodów

Brak schodów

Dostosowanie wind

Brak wind

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Nie dotyczy

Dostępność informacji głosowych

Nie dotyczy

Dostępność pętli indukcyjnych

Nie dotyczy

Dostosowanie parkingów

Parking jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Jest prawo do wstępu z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego

Na wcześniejszy wniosek petenta

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

OPS Gościeradów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://bip.ops.goscieradow.pl/ i ops.goscieradow.pl

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2020 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Wołoszyn
Ilość wyświetleń: 102
31 marca 2020 14:52 (Łukasz Wołoszyn) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
31 marca 2020 14:49 (Łukasz Wołoszyn) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
31 marca 2020 14:49 (Łukasz Wołoszyn) - Aktualizacja deklaracji dostępności.