Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYNIKU NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217 tekst jednolity), ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania...